เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ

C.E.S. Co., Ltd.

Apply Now

Plublic At :

Available :

1 Position(s)

Province :

Bangkok

Job Field :

Safety

Responsibilities :
  • ดูแลความปลอดภัยในไซต์งานก่อสร้าง วิเคราะห์และป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
  • ปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
  • จัดทำเอกสารเกี่ยวกับความปลอดภัย เพื่อยื่นต่อหน่วยงานราชการ
  • สามารถขึ้นทะเบียนเป็น จป.วิชาชีพ ตามกฎหมายได้
Qualification :
  • ชาย/หญิง อายุ 22-45 ปี
  • ประสบการณ์ด้านการทำงาน 1-15 ปี (หากมีประสบการณ์ด้านอาคารขนาดกลางและขนาด ใหญ่จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
  • ปริญญาตรี/ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ สาขา อาชีวอนามัยและความปลอดภัยและสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • หากสามารถไปประจำที่คลังพัสดุ ที่ จ.นนทบุรีได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ