Sales and Marketing Supervisor

บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด

สมัครตอนนี้

เผยแพร่วันที่ :

จำนวน :

1 ตำแหน่ง

จังหวัด :

สมุทรปราการ

สายอาชีพ :

Sales

หน้าที่และความรับผิดชอบ :
 • งานกำกับดูแลด้านการตลาด          
 • รวมรวมข้อมูลการตลาดน้ำมันพืช พฤติกรรมผู้บริโภค ของประเทศกลุ่มเป้าหมาย
 • วิเคราะห์ และนำเสนอข้อมูลเพื่อนำมาจัดทำ แผนงานการขาย และการขยายตลาดของน้ำมันพืชกุ๊ก และOEM
 • นำเสนอขายสินค้าให้กับ Distributor ในประเทศกลุ่มเป้าหมาย
 • ติดตามการทำกิจกรรม และการจำหน่ายในต่างประเทศ
 • ร่วมมือกับทีมงานการตลาดในการวางแผนตลาดร่วมกันทั้งในและต่างประเทศ และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติ :
 • ไม่จำกัดเพศและอายุ
 • ปริญญาโท สาขา International Business หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านงานการขายหรือ การตลาด 3 ปีขึ้นไป
 • พูด, อ่าน, เขียนภาษาอังกฤษ ได้ดี
 • ถ้าเคยทำงานกับ International company หรือ การขายส่งออก จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้พื้นฐานด้านการส่งออก
 • สามารถใช้ Microsoft office และ Power BI
 • สามารถทำงานเป็นทีม และสื่อสารกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี