วิศวกรการผลิต

บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด

สมัครตอนนี้

เผยแพร่วันที่ :

จำนวน :

1 ตำแหน่ง

จังหวัด :

สมุทรปราการ

สายอาชีพ :

Engineer

หน้าที่และความรับผิดชอบ :
  • ร่วมวางแผนการทำงานในแผนกให้เป็นไปตามแผนงานการผลิต
  • ควบคุมและพัฒนากระบวนการผลิต
  • จัดทำสถิติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน
  • ร่วมดำเนินการวิเคราะห์ และแก้ปัญหาต่างๆ ในแผนก
  • งานโครงการพิเศษอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ :
  • ไม่จำกัดเพศและอายุ
  • ปริญญาตรี (เกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป) หรือปริญญาโท  วิศวกรรมไฟฟ้า เครื่องกล เคมี อุตสาหการ
  • มีประสบการณ์ 0 – 5 ปี