วิศวกรไฟฟ้า

Thanakorn Vegetable Oil Products Co., Ltd.

Apply Now

Plublic At :

Available :

1 Position(s)

Province :

Samut Prakan

Job Field :

Engineer

Responsibilities :
 • รับผิดชอบการให้บริการ Utilities Supply สำหรับการผลิต และการดำเนินงานของบริษัท
 • ร่วมรับผิดชอบในการให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานของบริษัท
 • การปฏิบัติงานประจำภายในหน่วยงาน ไฟฟ้า-ไอน้ำ
 • ร่วมรับผิดชอบในการให้บริการงานวิศวกรรมแก่หน่วยงานต่างๆ ของบริษัท
 • ร่วมจัดทำคู่มือในการปฏิบัติงานสำหรับงานต่างๆ
 • บันทึก และ รายงาน บันทึกสถิติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
Qualification :
 • ไม่จำกัดเพศและอายุ
 • ปริญญาตรี (เกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป) หรือปริญญาโท  วิศวกรรมไฟฟ้า เครื่องกล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ ดี
 • มีประสบการณ์ด้านงานโรงงานอุตสาหกรรม 1-5 ปี  
 • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้เป็นอย่างดี