โครงการโรงเรียนมันสำปะหลัง

โครงการโรงเรียนมันสำปะหลัง

โครงการโรงเรียนมันสำปะหลัง เป็นโครงการที่พัฒนาพื้นที่ในโรงเรียนชุมบ้านหนองแวง (คุรุราษฎร์อุปภัมถ์) อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ โดยมูลนิธิทองพูล หวั่งหลี ร่วมกับ บริษัท สยาม คลอลิตรี้ สตาร์ช จำกัด และจังหวัดชัยภูมิ โดยปรับปรุงอาคารห้องสมุดโรงเรียนเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้มันสำปะหลัง โดยมีการแนะนำความรู้เกี่ยวกับมันสำปะหลังครบทุกมิติ รวมไปถึงเป็นศูนย์การรู้ด้านทักษะอาชีพ ทักษะความรู้ทางด้านวิชาการ และทักษะความรู้ทางด้านกีฬา เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียน และประชาชนในชุมชนโดยรอบ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีมากยิ่งขึ้น