วิศวกรการผลิต

Thanakorn Vegetable Oil Products Co., Ltd.

Apply Now

Plublic At :

Available :

1 Position(s)

Province :

Samut Prakan

Job Field :

Engineer

Responsibilities :
  • ร่วมวางแผนการทำงานในแผนกให้เป็นไปตามแผนงานการผลิต
  • ควบคุมและพัฒนากระบวนการผลิต
  • จัดทำสถิติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน
  • ร่วมดำเนินการวิเคราะห์ และแก้ปัญหาต่างๆ ในแผนก
  • งานโครงการพิเศษอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
Qualification :
  • ไม่จำกัดเพศและอายุ
  • ปริญญาตรี (เกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป) หรือปริญญาโท  วิศวกรรมไฟฟ้า เครื่องกล เคมี อุตสาหการ
  • มีประสบการณ์ 0 – 5 ปี