ซื่อสัตย์ต่อการทำธุรกิจ พัฒนาคุณภาพบุคลากร ใส่ใจสังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
ปรัชญาองค์กร
วิสัยทัศน์
กลุ่มพูลผลมุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรม สินค้าและบริการ อย่างมีคุณธรรม รับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม ด้วยความมั่นคงและเติบโตอย่างยั่งยืน

พันธกิจ

  • ให้ความสำคัญในการพัฒนาทางด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องเพื่อมุ่งสู่ระดับสากล
  • มุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณค่า โดยคำนึงถึงความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้าเป็นอันดับแรก
  • ตั้งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยหลักธรรมาภิบาล มีความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส
  • ความรับผิดชอบต่อสังคม ใส่ใจในชุมชนและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
  • มุ่งมั่นสร้างความเชื่อมั่นและความสัมพันธ์ที่ดีต่อคู่ค้าทางธุรกิจ เพื่อเป็นพันธมิตรทางการค้าที่ได้รับความไว้วางใจ
  • ให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นเลิศในการทำงาน ร่วมแรง ร่วมใจในการปฏิบัติงาน รวมทั้งมีการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง