กลุ่มพูลผล มีประวัติยาวนานมากตั่งแต่แรกก่อตั้ง บริษัท พูลผล จำกัด โดยตระกูล “หวั่งหลี” เมื่อปี พ.ศ. 2485 โดยได้เติบโตเคียงคู่กับการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯเริ่มจากการดำเนินธุรกิจนำเข้าและส่งออกสินค้าก่อนที่จะหันมาดำเนินกิจการคลังสินค้า, ธุรกิจก่อสร้าง, และเริ่มขยายธุรกิจไปยังการค้าและผลิตภัณฑ์และผลผลิตทางการเกษตร โดยเน้นการผลิตวุ้นเส้น, น้ำมันพืชและผลิตภัณฑ์แป้งดัดแปรจากมันสำปะหลังเพื่อส่งออกและขายภายในประเทศ หลังจากที่ประสบความสำเร็จในการก้าวเป็นที่หนึ่งในผู้นำด้านธุรกิจการเกษตรแล้ว ต่อมา บริษัทฯ จึงได้ตัดสินใจขยายธุรกิจไปยังธุรกิจบริการ ให้เช่าอาคารและสำนักงาน และบริการบริหารจัดการศูนย์การค้าต่างๆ

ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของคุณภาพชีวิตที่ดีของเกษตรกรไทย และคุณภาพสินค้าที่ดีสำหรับผู้บริโภคกลุ่มพูลผล จึงมุ่งมั่นพัฒนาสินค้าและบริการหลักทั้งในกลุ่มธุรกิจหลักและกลุ่มธุรกิจย่อย เพื่อสร้างความพอใจสูงสุดของกลุ่มลูกค้าและผู้บริโภค โดยยึดหลักความซื่อสัตย์และความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจเป็นสำคัญ

รายได้ประจำปี 2565
ล้านบาท
โรงงาน คลังสินค้า และที่ทำการของบริษัท
+
ประเทศที่เราส่งออกไปถึง
+