โฮลดิ้ง & เทรดดิ้ง

บริษัท พูลผล จำกัด
บริษัท พูลผล จำกัด บริษัทหลักของกลุ่มพูลผล ธุรกิจหลักคือการค้าผลิตผลทางการเกษตร และได้ขยายธุรกิจไปยังอุตสาหกรรมอื่นๆอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯดำเนินธุรกิจตามหลักจริยธรรม โปร่งใสและเคร่งครัดในกฎหมายธุรกิจ ลูกค้าทั้งในและต่างประเทศจึงยอมรับในมาตรฐานคุณภาพสินค้าและบริการ ความเชี่ยวชาญ พร้อมประสบการณ์กว่า 80 ปี