กลุ่มพูลผล

กลุ่มพูลผล มีประวัติยาวนานมาตั้งแต่แรกก่อตั้ง บริษัท พูลผล จำกัด โดยตระกูล “หวั่งหลี” เมื่อปี พ.ศ. 2485 โดยได้เติบโต เคียงคู่กับการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ เริ่มจากการดำเนินธุรกิจนำเข้าและส่งออกสินค้า ก่อนที่จะหันมาดำเนินกิจการคลังสินค้า, ธุรกิจก่อสร้าง และเริ่มขยายธุรกิจไปยังการค้าผลิตภัณฑ์และผลิตผลทางการเกษตร โดยเน้นการผลิตวุ้นเส้น, น้ำมันพืชและผลิตภัณฑ์แป้งดัดแปรจากมันสำปะหลังเพื่อส่งออกและขายภายในประเทศ หลังจากที่ประสบ ความสำเร็จในการก้าวเป็นหนึ่งในผู้นำด้านธุรกิจการเกษตรแล้ว ต่อมา บริษัทฯ จึงได้ตัดสินใจขยายธุรกิจไปยังธุรกิจบริการ ให้เช่าอาคารสำนักงาน และบริการบริหารจัดการศูนย์การค้าต่างๆ

ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของคุณภาพชีวิตทีดี่ของเกษตรกรไทย และคุณภาพสินค้าทีดี่สำหรับผู้บริโภค กลุ่มพูลผล จึงมุ่งมั่นพัฒนาสินค้า และบริการหลักทั้งในกลุ่ม ธุรกิจหลักและกลุ่ม ธุรกิจย่อย เพื่อสร้างความพอใจสูงสุดของกลุ่มลูกค้า และผู้บริโภค โดยยึดหลักความซื่อสัตย์และความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจเป็นสำคัญ

เส้นทางของกลุ่มพูลผล

ปีก่อตั้ง

2485
2504
2505
2507
2513
2517
2519
2520
2528
2530
2534
บริษัท พูลผล จำกัด
บริษัท สิทธินันท์ จำกัด
บริษัท พูลพิพัฒน์ จำกัด
บริษัท ซี.อี.เอส. จำกัด
บริษัท พิพัฒนสิน จำกัด
บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด
บริษัท พูลอุดม จำกัด
บริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด
กลุ่มบริษัท SMS
บริษัท เอส ที เอ็ม เอส จำกัด
บริษัท รังสิตพลาซ่า จำกัด