รางวัล

Superbrands
Superbrands
น้ำมันพืช กุ๊ก ได้รับการยอมรับ และครองใจผู้บริโภคมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ได้รับรางวัล Superbrands Thailand 8 ปีซ้อน (ปี 2013 – 2020) ซึ่งเป็นการยืนยันได้ถึงคุณภาพของสินค้าได้เป็นอย่างดี
Thailand Trust Mark
Thailand Trust Mark
บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตน้ำมันพืชรายแรก ที่ได้รับตราสัญลักษณ์คุณภาพไทยแลนด์ (Thailand Trust Mark) จากกรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ เพื่อเป็นการรับรองว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เป็นสินค้าคุณภาพชั้นเยี่ยม ที่ผ่านการคัดสรรแล้วจาก ประเทศไทย
Carbon Footprint Organization
Carbon Footprint Organization
คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร เป็นการแสดงข้อมูลปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยจากการดำเนินงานขององค์กร อันจะนำไปสู่การกำหนดแนวทางการบริหาร จัดการเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในระดับโรงงาน ระดับอุตสาหกรรม และระดับประเทศ
Thailand Trust Mark
Thailand Trust Mark
ด้วยความตระหนักของทีมผู้บริหารของบริษัทฯ ต่อวิกฤตภาวะโลกร้อนที่กำลังเป็นปัญหาใหญ่ต่อประชากรโลกปัจจุบันและอนาคต ทางทีมผู้บริหารจึงได้เร่งดำเนินการให้มีการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ เพื่อแสดงค่า คาร์บอนฟุตพรินท์ (CFP) ของผลิตภัณฑ์ทุกผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ โดยผ่านการตรวจประเมินจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก มหาชน (อบก) เพื่อนำมาสู่การพัฒนากระบวนการผลิตให้สามารถควบคุมปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของผลิตภัณฑ์ได้ในอนาคต